អាហារបំប៉នសម្រាប់សុភាពបុរស

$17.75
In stock
SKU
1259

TIGRA ថៃក្រា ( 1 ប្រអប់ = 10 គ្រាប់) អាហារបំប៉នសម្រាប់បុរស ដាស់ខ្លាដេក ទៅជាខ្លាស៊ូ **ផលិតផលមាន HALAL**

លេខចុះបញ្ជីៈ 19-1-05257-1-0929
ចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិ
ជួយបន្ថែមសមត្ថភាពឬអាការៈអសមត្ថភាពផ្លូវបន្តពូជបានផលល្អ
វិធីទទួលទានៈ 1 គ្រាប់មុនពេលគេង ឬ មុនពេលប្រតិបត្តិការ 30 នាទី
កំណត់សំគាល់៖ កុមារនិងស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមិនគួរទទួលទាន គួរតែទទួលទានអាហារអោយបានគ្រប់ជីវជាតិអោយគ្រប់ទាំង5 ក្រុមក្នុងចំនួនដែលសមស្រប
ផលិតផលមាន HALAL

More Information
FDA number 19-105257-10929
Kind of vitamin Capsule
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.