នំថងនួនកែវ រសជាតិដូង 100g ,នំថងនួនកែវ រសជាតិពោតអាំង 35g ,នំថងនួនកែវ រូបមន្តអាហារបួស 80g ,នំថងនួនកែវ រសជាតិសាច់ជ្រូកផាត់ហឹរ 100g,នំថងនួនកែវ រសជាតិសាច់ជ្រូកផាត់ 100g

$10.50
In stock
SKU
2072

1. នំថងនួនកែវ រសជាតិដូង សាច់នំថងនួន ផលិតចេញពីខ្ទិះដួងស្រស់ ដូងធម្មជាតិ រសជាតិមានក្លិនក្រអូបផ្អែមផ្សេងពីនំថងនួនទូរទៅ។

2. នំថងនួនកែវ រសជាតិពោតអាំង សាច់នំថងនួន ផលិតចេញពីខ្ទិះដួងស្រស់ ដូងធម្មជាតិ រសជាតិមានក្លិនក្រអូបផ្អែមផ្សេងពីនំថងនួនទូរទៅ។

3.នំថងនួនកែវ រសជាតិរូបមន្តអាហាារបួស សាច់នំថងនួន ផលិតចេញពីខ្ទិះដួងស្រស់ ដូងធម្មជាតិ រសជាតិមានក្លិនក្រអូបផ្អែមផ្សេងពីនំថងនួនទូរទៅ។

4.នំថងនួនកែវ រសជាតិរូបមន្តអាហាារបួស សាច់នំថងនួន ផលិតចេញពីខ្ទិះដួងស្រស់ ដូងធម្មជាតិ រសជាតិមានក្លិនក្រអូបផ្អែមផ្សេងពីនំថងនួនទូរទៅ។

5.នំថងនួនកែវ រសជាតិសាច់ជ្រូកផាត់ហឹរសាច់នំថងនួន ផលិតចេញពីខ្ទិះដួងស្រស់ ដូងធម្មជាតិ រសជាតិមានក្លិនក្រអូបផ្អែមផ្សេងពីនំថងនួនទូរទៅ។

សាច់នំថងនួន ផលិតចេញពីខ្ទិះដួងស្រស់ ជ្រើសរើសដូងធម្មជាតិពីចំការផ្ទាល់ រសជាតិមានក្លិនក្រអូបផ្អែមផ្សេងពីនំថងនួនទូរទៅ ស្នូលសាច់ជ្រូកផាត់ នំគ្រប់ចំណិត ផលិតដោយឧបករណ៍ទាន់សម័យ មានស្ដង់ដា គុណភាពល្អ មានអនាម័យ មានសុវត្ថិភាព យកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធសុខភាព ផលិតផលរបស់យើងមិនដាក់វត្ថុការពាារផ្អូម មិនផ្សំពណ៌ មិនតែងក្លិន សាកសម ការទទួលទានគ្រប់ឱកាស ទទួលទានបានរាល់ថ្ងៃ។

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Enjoy Fast Lane Shipping: Shipping in 1-3 Days

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.