ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិដើម 26g 4 Pcs. ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិគីមប៊ួយ 26g 4 Pcs Total 8 PCS.

$5.25
In stock
SKU
2071

ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិដើម រូបមន្តដើម
របស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការ
នាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់។

***
ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិគីមប៊ួយ រូបមន្តដើម
របស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការ
នាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់។

ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិដើម រូបមន្តដើម របស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការ នាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់ វត្ថុធាតុដើមពីធម្មជាតិពិត មិនដាក់សារធាតុផ្សំក្លិននិងវត្ថុការពារផ្អូម អំពិលមានថ្នាំសម្រួលការបន្ទោបង់បែបស្រាលៗ សម្បូរទៅដោយវិតាមិន C
ជួយបន្ថែមប្រព័ន្ធការពារ និងជួយអោយស្បែកស្រស់ថ្លា។

*****
ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិដើម រូបមន្តដើម របស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការ នាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់ វត្ថុធាតុដើមពី ធម្មជាតិពិត មិនដាក់សារធាតុផ្សំក្លិននិងវត្ថុការពារផ្អូម អំពិលមាន ថ្នាំសម្រួលការបន្ទោបង់បែបស្រាលៗ សម្បូរទៅដោយវិតាមិន C ជួយបន្ថែមប្រព័ន្ធការពារ និងជួយអោយស្បែកស្រស់ថ្លា។"

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Enjoy Fast Lane Shipping: Shipping in 1-3 Days

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.