ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិដើម 26g 2 pcs. ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិគីមប៊ួយ 26g 2 pcs. Total 4 Pcs.

$2.60
In stock
SKU
2070

> ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិដើម រូបមន្តដើម របស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការ នាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់។
> ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិគីមប៊ួយ រូបមន្តដើមរបស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការនាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់។

          ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិដើម រូបមន្តដើម
របស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការ
នាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់ វត្ថុធាតុដើមពី
ធម្មជាតិពិត មិនដាក់សារធាតុផ្សំក្លិននិងវត្ថុការពារផ្អូម អំពិលមាន
ថ្នាំសម្រួលការបន្ទោបង់បែបស្រាលៗ សម្បូរទៅដោយវិតាមិន C
ជួយបន្ថែមប្រព័ន្ធការពារ និងជួយអោយស្បែកស្រស់ថ្លា។

         ដំណាប់អំពិលកែវ រសជាតិគីមប៊ួយ រូបមន្តដើម
របស់ហាងកែវ ជ្រើសរើសតែអំពិលដែលល្អៗមកពីចំការ
នាំមកូររមួតសាច់មួយ ផ្សំរសជាតិជូរអែមឆ្អាញ់ វត្ថុធាតុដើមពី
ធម្មជាតិពិត មិនដាក់សារធាតុផ្សំក្លិននិងវត្ថុការពារផ្អូម អំពិលមាន
ថ្នាំសម្រួលការបន្ទោបង់បែបស្រាលៗ សម្បូរទៅដោយវិតាមិន C
ជួយបន្ថែមប្រព័ន្ធការពារ និងជួយអោយស្បែកស្រស់ថ្លា។Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Delivery
Enjoy Fast Lane Shipping: Shipping in 1-3 Days

Country & Region : Cambodia

Copyright © 2020-present Klangthai. All rights reserved.